Skydd mot olyckor

Lag om skydd mot olyckor bygger på att var och en har ansvar för att minska olycksrisker och begränsa skador på sin egendom och omgivningen. Bara när du själv inte klarar av händelsen ska stat och kommun ge stöd.

Lag om skydd mot olyckor (Sveriges riksdag)

Förordning om skydd mot olyckor (Sveriges riksdag)

Med räddningstjänst avses i regelverken de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ansvarar för att vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett nationellt tillsynsansvar och länsstyrelserna har ett regionalt statligt ansvar och kommunen har ett ansvar inom sitt geografiska område.