Gemensamma anläggningar

Anläggningslagen är relevant för klimatanpassning, bland annat för att pröva tillkomsten av anläggningar.

Pröva gemensamma anläggningar

På liknande sätt som miljöbalken och plan- och bygglagen ger anläggningslagen utgångspunkter för att pröva tillkomsten av anläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor, energianläggningar, vatten- och avloppsanläggningar eller lekplatser.

Poängen med att pröva bildandet av en gemensamhetsanläggning är att bedöma förutsättningarna för att ha en sådan anläggning för flera fastigheter. Det innebär att några fastighetsägare kan tvinga andra att vara medansvariga för anläggningen.

Anläggningslag (Sveriges riksdag)

Förutsättningarna för att tvinga fram en gemensam anläggning är att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheterna och nyttan måste överstiga kostnaderna. Den ska lokaliseras så att minsta möjliga intrång uppkommer utan oskälig kostnad. Om fastighetsägare eller andra berörda motsätter sig anläggningen och har beaktansvärda skäl för detta, så kan anläggningen inte tvingas fram.

Lantmäterimyndighet prövar ansökan om gemensamhetsanläggning.
Gemensamhetsanläggningar (Lantmäteriet)

Sköta gemensamma anläggningar

En gemensam anläggning kan skötas av deltagarna själva om alla är överens om hur det ska gå till. Annars kan en förening bildas för uppgiften och då bestämmer styrelsen om skötseln. En sådan förening kallas samfällighetsförening. Lantmäterimyndighet ska normalt hålla sammanträde med delägarna för att bilda en samfällighetsförening.

Lag om förvaltning av samfälligheter (Sveriges riksdag)

Samfälligheter (Lantmäteriet)