Kommunens planering och lovprövning

Planering för bebyggelseutveckling

Kommunen planerar för samhällets utbyggnad och bestämmer var byggande är lämpligt. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar verktygen för detta: översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan och lovprövning.

Översiktsplanen visar användningen av mark- och vattenområden och kommunens visioner om framtidens samhällsutbyggnad. Det ger viktiga utgångspunkter för fortsatt planering hos kommunen såväl som hos andra aktörer. Se PBL 3 kap.
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)

Det finns många allmänna intressen i markanvändningen och översiktsplanen visar var till exempel Trafikverket prioriterar vägutbyggnader och Naturvårdsverket bedömer naturvärdena särskilt höga. Sådana riksintressen såväl som andra allmänna intressen kan konkurrera om marken och då visar kommunen sin prioritering i översiktsplanen. Länsstyrelsens granskningsyttrande visar om staten har annan prioritering. Se PBL 2-3 kap samt Miljöbalken (MB) 3-4 kap.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)
MB 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden (Sveriges riksdag)
MB 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden (Sveriges riksdag)

Detaljplaner bestämmer var och hur bebyggelse är lämplig att komma till. En del av lämplighetsbedömning är klimathänsyn. Kommunen gör en samlad bedömning av effekter på alla intressen, enskilda såväl som allmänna, och avgör vilka negativa effekter och risker som är godtagbara. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens bedömning om det kan bli olämplig bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Se PBL 2, 4, 11 kap.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)
PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (Sveriges riksdag)
PBL 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (Sveriges riksdag)

Den bebyggelse som planen godtar får en byggrätt, det vill säga får genomföras till dess att planen ändras. Byggrätt innebär inte en absolut rätt att genomföra bygget, eftersom det kan behövas fler myndighetsbeslut. Närheten till skyddade områden som reservat, Natura 2000 eller skyddade biotoper kan förutsätta undantag innan någonting får byggas. Byggets lämplighet enligt PBL innebär inte att undantag måste ges enligt miljöbalken. Prövningen har olika syften och ska tillgodose olika intressen.

Byggnadsverkens placering och utformning

Byggande i detaljplanerade områden behöver inte lämplighetsprövas i lovärenden, eftersom planen redan har avgjort den frågan. Lovprövningen handlar då om närmare placering och principer för utformning. För lov utanför planlagda områden tillkommer bedömning av platsens lämplighet. SE PBL 9 kap.
PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. (Sveriges riksdag)

Tekniska samråd preciserar kraven på byggandet och behovet av kontroller. Se PBL 10 kap. 
PBL 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (Sveriges riksdag)