Kommunens planering och lovprövning

Kommunen planerar för samhällets utbyggnad och bestämmer var byggande är lämpligt. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar verktygen för detta: regionplan, översiktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan samt bygg- och marklovprövning. 

Planering för bebyggelseutveckling

Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Den ger vägledning för beslut hos kommunen och andra offentliga myndigheter. Detaljplanen är planen med bindande rättigheter och skyldigheter. I den regleras hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. Länsstyrelsen har tillsyn över kommunens beslut anta en detaljplan.

Så planeras Sverige (Boverket)

PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)

PBL 4-6 kap. detaljplan (Sveriges riksdag)

PBL 7 kap. Regionplanering (Sveriges riksdag)

PBL 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder (Sveriges riksdag)

MB 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden (Sveriges riksdag)

MB kap 6. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)

Miljöbedömningar enligt 6 kap. MB (Naturvårdsverket)

Miljöbedömningar (Boverket)

Detaljplanen

Av detaljplanen framgår vilken bebyggelse som är lämplig inom planområdet. En allt mer viktig del av lokaliseringsprövningen och lämplighetsbedömningen som görs i arbetet med detaljplanen gäller klimathänsyn. Kommunen gör en samlad bedömning av vilka effekter som bland annat klimatanpassningen kan få på såväl allmänna som enskilda intressen. I denna avvägning ankommer det på kommunen att avgöra vilka negativa effekter och risker som är godtagbara.

Detaljplanering (Boverket)

Den bebyggelse som detaljplanen fastställer, även kallad byggrätt, får genomföras till dess att planen ändras. Det innebär inte en absolut rätt att genomföra projektet eftersom det kan behövas prövas enligt andra regler än PBL. Inom eller i närheten av skyddade områden som natur- och kulturreservat, strandskyddsområde, Natura 2000 områden eller skyddade biotoper kan det behövas tillstånd eller dispens enligt miljöbalken innan ett projekt får påbörjas. Att ett projekt är lämpligt enligt PBL innebär inte att tillstånd enligt miljöbalken måste ges. Prövningarna har olika syften och ska tillgodose olika intressen.

Prövning av bygglov inom detaljplan (Boverket)

Byggnadsverkens placering och utformning

Byggande i detaljplanerade områden behöver inte lämplighetsprövas i lovärenden, eftersom planen redan har avgjort den frågan. Lovprövningen handlar då om närmare placering och utformning. För bygglovsprövning utanför planlagda områden tillkommer flera krav. Det gäller bland annat en bedömning av platsens lämplighet.

Prövning av lov och förhandsbesked (Boverket)

Prövning av bygglov inom detaljplan (Boverket)

Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser (Boverket)

PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. (Sveriges riksdag)

PBL 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (Sveriges riksdag)

Lär dig mer om:

Plan- och bygglagen (Sveriges riksdag)

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen (Boverket)