Miljöbalken: Hänsyn till hälsa och miljö

Miljöbalken styr hur klimatanpassande åtgärder får utföras, och handlar bland annat om att hänsyn ska tas till aspekter kring hälsa och miljö.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. miljöbalken iakttas. Kraven gäller för åtgärder som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Det gäller både för större insatser som behöver myndighets tillstånd och enklare åtgärder som inte behöver prövas alls. Lämplig plats ska väljas och försiktighetsmått genomföras, om inte de är orimligt dyra i förhållande till nyttan.

MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. (Sveriges riksdag)

Hänsynsreglerna tillämpning kapitel 2 miljöbalken (Naturvårdsverket)

MB 6 kap. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)

Prövning av verksamheter och åtgärder

Miljöbalken ger regler om när vissa verksamheter och åtgärder ska prövas av myndighet innan de får genomföras. Det är till exempelvis miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och åtgärder i skyddade områden som reservat, Natura 2000 och vid stränder.

Åtgärder för klimatanpassning kan behöva prövas som vattenverksamhet, till exempel då det byggs i vattenområden eller innebär att vatten leds bort. Länsstyrelsen prövar mindre vattenverksamheter och Mark- och miljödomstol övriga. Vattenverksamhet som uppenbart inte skadar varken allmänna eller enskilda intressen genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena omfattas inte av anmälnings- eller tillståndsplikt (11 kap. 12 § miljöbalken).

MB 7 kap. Skydd av områden (Sveriges riksdag)

MB 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Sveriges riksdag)

MB 11 kap. Vattenverksamhet (Sveriges riksdag)

Miljöbedömningar enligt 6 kap. MB (Naturvårdsverket)

Skydd av natur, kultur och andra allmänna intressen

Områden med höga värden för naturintresse, kulturmiljöintresse, friluftslivet, vattenskydd med mera kan skyddas och särskilda regler ange hur områdena får nyttjas. Reglerna kan inskränka både äganderätten och allemansrätten, till förmån för det prioriterade intresset, till exempel bevarandet av värdefulla naturmiljöer.

Undantag från skyddet förutsätter prövning av myndighet. Oftast är det länsstyrelse eller kommun som beslutar. Varje form av skydd har särskilda kriterier för när undantag kan godtas. Eftersom det skiljer sig mellan de olika skydden måste varje skydd utvärderas om en planerad anläggning berör de skyddade områdena.

MB 7 kap. Skydd av områden (Sveriges riksdag)

MB 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald (Sveriges riksdag)