Kunskapsutveckling

Att samla in kunskap och att sprida den är viktigt för arbetet med klimatanpassning. Det finns flera regelverk för detta.

Kunskap om risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar arbetet nationellt och länsstyrelser som är vattenmyndigheter samordnar vattendistrikten.

Förordning om översvämningsrisker (Sveriges riksdag)

Naturolyckor och klimat (MSB)

Översvämningsportalen (MSB)

Kunskap om allmänna intressen

Kommunens fysiska planering utgår från ett antal allmänna intressen. Reglerna om allmänna intressen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. Relevanta allmänna intressen ska beaktas i all kommunal planläggning av mark- och vattenområden.

I den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen redovisar kommunen allmänna intressen för mark- och vattenområden. De allmänna intressena ska kommunen beakta vid planläggning och vid mark- och bygglovsprövning. Hänsyn till klimataspekter kan påverka möjligheterna att ordna ett antal väsentliga samhällsfunktioner som bostäder, infrastruktur och kommunikationer. Planeringen ska syfta till att förebygga risker för översvämning och erosion. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver inriktning och grunddrag i kommunens långsiktiga utveckling. En bedömning av riskerna för klimatrelaterade skador i den byggda miljön, och hur dessa kan minska eller upphöra, ska ingå i översiktsplanen. Se 3 kap. PBL.

I detaljplanläggningen prövas lokaliseringen och markens lämplighet för den avsedda bebyggelsen och verksamheten.

PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)

PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)

PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (Sveriges riksdag)

Olika intressen (Boverket)

Kommunens översiktsplan och eventuell detaljplan är obligatoriska beslutsunderlag dels vid kommunens bygg- och marklovsprövning, dels vid prövningar enligt till exempel miljöbalken. Kunskap i planerna får på så sätt en bred spridning. Se MB 6 kap 19 § samt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.

MB 6 kap. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)

Förordning om hushållning med mark- och vattenområden (Sveriges riksdag)