Kunskapsutveckling

Kunskap om risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordnar arbetet nationellt och länsstyrelser som är vattenmyndigheter samordnar vattendistrikten.

Kunskap om allmänna intressen

Kommunens fysiska planering redovisar allmänna intressen i mark- och vattenområden och sin bedömning hur dessa kan beaktas i planering och lovprövning. Det gäller exempelvis möjligheten att ordna samhällsfunktioner som vägar och avfallshantering samt områden med risker för översvämning och erosion. Översiktsplanen sammanfattar detta för hela kommunen och vid detaljplanering prövas om den tänkta markanvändningen är lämplig. Se PBL 2-4 kap.
PBL 2 kap. Allmänna och enskilda intressen (Sveriges riksdag)
PBL 3 kap. Översiktsplan (Sveriges riksdag)
PBL 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (Sveriges riksdag)

Kommunens översiktsplan och detaljplaner är obligatoriska beslutsunderlag dels vid kommunens lovprövning, dels vid prövningar enligt till exempel Miljöbalken. Kunskap i planerna får på så sätt en bred spridning. Se MB 6 kap 19 § samt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.
MB 6 kap. Miljöbedömningar (Sveriges riksdag)
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden (Sveriges riksdag)