Krisberedskap

Ämne Krisberedskap

Ett varmare klimat med mer extremt väder ställer nya krav på samhällets krisberedskap. För att även i kriser kunna ha ett fungerande samhälle med framkomliga vägar, fungerande sjukhus och rent dricksvatten är det viktigt att anpassa samhället till de nya förutsättningarna.

Samverkan

Samhällsstörningar påverkar många olika aktörer. Då är det viktigt med samordning och samverkan för att mildra konsekvenser av det inträffade. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram vägledningar och utbildningsmaterial för att underlätta samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
Gemensamma grunder för samverkan (MSB)

Samhällsplanering

MSB har en kartportal med flera kartor som kan användas som stöd för samhällsplanering. I portalen finns exempelvis kartor som visar risk för skogs- och gräsbrand, översvämningar samt ras och skred.
Kartportal (MSB)

I ett krisläge är det viktigt att samhällsviktig verksamhet fungerar. MSB har vägledning som ger stöd i att identifiera vilken verksamhet som är samhällsviktig och hur organisationer bör planera för att kunna ha en fungerande verksamhet, även om något oförutsett inträffar.
Vägledning för identifiering av samhällsviktigt verksamhet (MSB)
Kontinuitetshantering (MSB)

Risk- och sårbarhetsanalys

Totalförsvarets forskningsinstitut har tagit fram en vägledning för att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal risk- och sårbarhetsanalys.
Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser (MSB)

Dricksvatten

En fungerande dricksvattenförsörjning är en förutsättning för ett fungerande samhälle. MSB:s handbok i kommunal krisberedskap samlar fakta och vägledning för dricksvatten.
Handbok i kommunal krisberedskap, Dricksvatten (MSB) 

Livsmedelsverket har samlat information om krisberedskap för dricksvatten. Sidan innehåller bland annat checklistor för vattenkris och en guide för nödvattenförsörjning.
Krisberedskap för dricksvatten (Livsmedelsverket)

MSB:s handbok för dricksvatten vänder sig till den som arbetar med krisberedskap eller inom verksamheter som alltid behöver fungera - som skola, vård och omsorg, dricksvatten och renhållning.

För privatpersoner

För privatpersoner finns tips på hur du kan förebygga skador från naturolyckor på MSB:s hemsida. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur man som privatperson ska kunna klara sig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.
Råd till privatpersoner (MSB)